NÁJEMNÍ SMLOUVA
PRONAJÍMATEL:                                                                                                                    NÁJEMNÍK:
Marie Haselmannová
Bohuslávská 1493
751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 02534100

 

 

Předmětem nájemní smlouvy je pronájem CHALUPY U TONÍČKA v Týně nad Bečvou č.p. 109.

Chalupa se pronajímá za účelem rekreace.

 

 

Termín pronájmu:   od………………………..do…………………………….

Dohodnutá cena pronájmu: …………………………………………………

 

Klient složil při převzetí objektu vratnou kauci ve výši: ……………………………………..

(2000,- za víkendový pobyt, 5000,- za týdenní pobyt)

Kauce slouží jako jistina pronajímateli k uhrazení případných vzniklých škod a úhradě spotřebovaných energií.

Energie 10kWh/den je v ceně pobytu. Vyšší spotřeba je účtována v ceně 5 Kč/kWh.

 

Při převzetí objektu je zapsán stav elektroměru:

Počáteční stav: ……………………………………………………………………….

Konečný stav: …………………………………………………………………………

 

Heslo na wifi: ( bude na originální smlouvě )

 

Podmínky

 

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem Chalupy              u Toníčka a nájemcem této chalupy.

 

Chalupa se pronajímá jako celek. Majitel se po dobu vašeho pobytu v chalupě nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.

 

Doba nástupu na chalupu je mezi 14. a 16. hodinou (není-li domluveno jinak). Při nástupu na rekreaci předá pronajímatel nájemníkovi chalupu v uklizeném a bezvadném stavu.

Nájemce předloží pronajímateli doklad totožnosti a dále též zodpovídá za všechny způsobené škody na zařízení a příslušenství chalupy. Případná škoda bude uhrazena z kauce složené nájemníkem při nástupu na chalupu. V případě, že kauce nebude na uhrazení škody stačit, je nájemník povinen škodu uhradit v plné výši do 7 dnů  od ukončení rekreace na účet pronajímatele.

 

V den ukončení pobytu musí být objekt vyklizen a připraven k předání nejpozději do 10 hodiny posledního               dne pobytu. Nájemník je povinen provést základní úklid (umýt nádobí, zamést, vysvléct povlečení, uložit věci  na původní místo, vynést koše).

Po ukončení pronájmu pronajímatel zkontroluje chalupu a neshledá-li žádné závady, převezme zpět klíče a vrátí kauci po odečtení energií nájemníkovi zpět.

Nebude-li objekt uklizen tak jak byl předán, vyhrazuje si majitel objektu právo na vyúčtování úklidu ve výši              500 Kč.

 

 

V objektu je přísně zakázáno zdržování osob, které nebyly k pobytu nahlášeny.

 

V chalupě je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (mimo krbu)! Kouření je povoleno na vyhrazeném místě venku. Též je zakázáno odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu (nedopalky patří do popelníku).

 

V celém objektu (včetně zahrady) je přísný zákaz přechovávání zvířat!

 

V chalupě se přezouvá! Vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte sebou.

 

Nenechávejte děti bez dozoru v objetku ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče, nebo osoby, jimž byly svěřeny do péče.

 

Nájemce je povinen informovat pronajimatele o všech závadách, poruchách či poškozeních vybavení objektu. Jedná-li se o vážnou závadu, poruchu či poškození, které by bránily bezproblémovému užívání objektu, je nájemce povinen pronajimatele informovat neprodleně, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem dalších nájemníků. V opačném případě bude pronajimatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.

 

Při každém opuštění chalupy objekt řádně uzamkněte, včetně uzavření francouzských dveří a oken, ujistěte se, že jsou spotřebiče vypnuté.

 

V ceně pronájmu není zahrnuto pojištění. Pronájem chalupy využívají nájemníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy   a poškození nebo zcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

 

Nájemci se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit.

 

 

Při porušení výše uvedených podmínek je pronajímatel oprávněn okamžitě ukončit pobyt celé skupiny, nájemník přitom nemá nárok na jakoukoliv náhradu, či vrácení nespotřebované platby za pronájem.

 

 

 

 

Obě strany stvrzují svými podpisy uvedené údaje a souhlas s uvedenými podmínkami.

 

 

 

 

 

 

V Týně nad Bečvou, dne……………………………………………..

 

 

 

 

Pronajímatel:……………………………………………….                          Nájemník:………………………………………………………