Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem Chalupy

u Toníčka a nájemcem této chalupy.

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká po připsání zálohové platby na účet

pronajímatele.

Pronajimatel se zavazuje ,že nakládání z osobními údaji klientů bude probíhat v souladu s GDPR.

Chalupa se pronajímá jako celek. Majitel se po dobu vašeho pobytu v chalupě nezdržuje, může se však

v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.

Doba nástupu na chalupu je mezi 14. a 16. hodinou (není-li domluveno jinak). Při nástupu na rekreaci

předá pronajímatel nájemníkovi chalupu v uklizeném a bezvadném stavu.

Nájemce předloží pronajímateli doklad totožnosti a dále též zodpovídá za všechny způsobené škody na

zařízení a příslušenství chalupy. Případná škoda bude uhrazena z kauce složené nájemníkem při

nástupu na chalupu. V případě, že kauce nebude na uhrazení škody stačit, je nájemník povinen škodu

uhradit v plné výši do 7 dnů od ukončení rekreace na účet pronajímatele.

V den ukončení pobytu musí být objekt vyklizen a připraven k předání nejpozději do 10 hodiny

posledního dne pobytu. Nájemník je povinen provést základní úklid (umýt nádobí, zamést, vysvléct

povlečení, uložit věci na původní místo, vynést koše).

Po ukončení pronájmu pronajímatel zkontroluje chalupu a neshledá-li žádné závady, převezme zpět

klíče a vrátí kauci po odečtení energií nájemníkovi zpět.

Nebude-li objekt uklizen tak jak byl předán, vyhrazuje si majitel objektu právo na vyúčtování úklidu

ve výši 500 Kč.

Kauce při víkendových pobytech činí 3000,-, při týdenním pobytu 6000,-.

Při nástupu na chalupu je zaznamenán stav elekroměru. Energie  je účtována v ceně 10Kč/kWh.

Minimální doba ubytování je     – hlavní sezóna (červenec- srpen)- 5 nocí

         – mimo sezonu (září- červen)- 2 noci

Pro hlavní sezónu platí:

  • je dovoleno objednat i kratší pobyt, ale jen v případě, že není daný termín 14 dní před daným termínem obsazen (opět ale min. 2 noci).
  • Nejpozdějším dnem pro ukončení pobytu na chalupě je vždy sobota dopoledne.
  • Týdenní pobyty jsou vždy od soboty do soboty.

Po rezervaci pobytu Vám bude zaslána faktura k uhrazení 50% z celkové ceny objednávky. Dalších

50% ceny se platí nejpozději 4 týdny před zahájením pobytu.

Zrušení rezervace         – při zrušení rezervace do 4 týdnů před termínem pobytu vracíme 100% zálohy

       – při zrušení rezervace méně jak 4 týdny před termínem pobytu zálohu nevracíme

Pokud je rezervace pobytu provedena méně jak 4 týdny před termínem pobytu, bude Vám zaslána

faktura k uhrazení 100% ceny pobytu.

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného

pobytu, účtujeme storno poplatek ve výši 100% z výše platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí

v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-

mailem upozorní.

V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu,

nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Objekt je určen pro max. 15 osob. Více osob v objektu může být považován za porušení smlouvy. 

V chalupě je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (mimo krbu)!!! Kouření je

povoleno na vyhrazeném místě venku. Též je zakázáno odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu

(nedopalky patří do popelníku).

V celém objektu (včetně zahrady) je přísný zákaz přechovávání zvířat!!!

V chalupě se přezouvá! Vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte sebou.

Nenechávejte děti bez dozoru v objetku ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi

způsobené škody zodpovídají vždy rodiče, nebo osoby, jimž byly svěřeny do péče.

Nájemce je povinen informovat pronajimatele o všech závadách, poruchách či poškozeních vybavení

objektu. Jedná-li se o vážnou závadu, poruchu či poškození, které by bránily bezproblémovému

užívání objektu, je nájemce povinen pronajimatele informovat neprodleně, aby se zamezilo případným

škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem

dalších nájemníků. V opačném případě bude pronajimatel nárokovat finanční kompenzaci za

způsobenou škodu či ušlý zisk.

Při každém opuštění chalupy objekt řádně uzamkněte, včetně uzavření francouzských dveří a oken,

ujistěte se, že jsou spotřebiče vypnuté.

V ceně pronájmu není zahrnuto pojištění. Pronájem chalupy využívají na vlastní nebezpečí. Za úrazy a

poškození nebo zcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí. Zaviněné škody musí

nájemce finančně nahradit.

Při porušení výše uvedených podmínek je pronajímatel oprávněn okamžitě ukončit

pobyt celé skupiny, nájemník přitom nemá nárok na jakoukoliv náhradu, či vrácení

nespotřebované platby za pronájem.

Místní poplatky:

Dle obecně závazné vyhlášky obce Týn nad Bečvou č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu (dle zákona č. 565/1990 a 128/2000 Sb.) budou s účinností od 1.1.2020 vybírány poplatky z pobytu ve výši 20,- Kč/dospělá osoba na den

tento poplatek bude vybrán na místě před skončením pobytu (tímto navyšujeme vybíranou kauci z původní 2000,- na 3000,- (víkendový pobyt) a z 5000,-  na 6000,- (týdenní pobyt)

Podmínky i s nájemní smlouvou ke stažení ZDE